شماتيك فرايند توليد قطعات

روش توليد قطعات سراميك صنعتي

در این مطلب به معرفی رروش توليد قطعات سراميك صنعتي می پردازیم . جهت توليد قطعات سراميك صنعتي چهار روش ذيل وجود دارد: 1– روش ريخته گري سراميك (ريخته گري دوغابه) 2- شكل دهي با