دستگاه رنگرزی اورفلو

معرفی ماشین آلات نساجی مقدمات بافندگی

وظیفه واحد مقدمات آماده نمودن نخ تار و پود به روش های زیر و ارائه آن به واحد بافندگی می باشد. بعداز اینکه نخ ها در واحد ریسندگی آماده برای کار شد به واحد مقدمات فرستاده شده وطبق سف