دستگاه وایرکات

ماشین های تخلیه الکتریکی – وایرکات

ماشین های تخلیه الکتریکی – وایرکات : یکی دیگر از فرایند های ماشین کاری ، وایرکات می باشد. در این نوع ماشین کاری به منظور براده برداری از یک منبع انرژی ترموالکتریک استفاده می