دستگاه تراش دو اسپیندل

ماشین های تراش دو اسپیندل

ماشین های تراش دو اسپیندل: ماشین های multi-spindle  ماشین هایی هستند که در آن دو اسپیندل به کار رفته است که هر کدام از این اسپیندل ها وظیفه خاصی را انجام می دهند به این صورت که در