خدمات دستگاه برش وایرکات

کاربرد دستگاه وایرکات و تخلیه الکتریکی EDM

کاربرد دستگاه وایرکات و تخلیه الکتریکی EDM:  یکی دیگر از روش های برش استفاده دستگاه های وایرکات و یا تخلیه الکتریکی است. در این روش برش کاری به منظور براده برداری هیچ گونه تماسی ما