بررسی سرعت و نرخ باردهی در تیغ اره

بررسی سرعت و نرخ باردهی در تیغ اره

بررسی سرعت و نرخ باردهی در تیغ اره: نرخ برش به عنوان یکی از شاخصه های مهم در برشکاری که از دو مولفه ی سرعت برشکاری و نرخ باردهی تشکیل شده است ♦ سرعت برش : سرعت عملیات برش کاری و یا