انواع ماشین اره

ماشین های اره نواری افقی

ماشین های اره نواری افقی : اره های نواری یکی دیگر از ابزار های مهم صنعتی کارگاهی هستند و می توانند در دو نوع افقی و عمودی باشند. دامنه کاربرد ماشین های اره نواری افقی بسیار گسترده