اسلاید گاید

اسلاید گاید slide Guide bearing

اسلاید گاید slide Guide bearing : این سیستم های حرکتی از جمله قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف از جمله cnc ها هستند. اسلاید گاید slide Guide bearing نیز مانند Lm guide  ها جهت روا